872-1202

Kakaji
(St. Address),
Kakaji, Bungotakada-shi, Oita
872-1202 Japan