761-4423

Horikoshi
(St. Address),
Horikoshi, Ikeda-cho, Shozu-gun, Kagawa
761-4423 Japan